Deepsport Mobil Uygulama Platformu (deepsportapp.com)

Gizlilik Anlaşması ve Kişisel Veri Politikası

 1. Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Anonim Şirketi olarak hizmet sağlayıcı olarak; hizmet alıcılarına ve/veya potansiyel hizmet alıcılarına karşı ait olan veriler, veri sorumlusu sıfatıyla yasalarca kabul edilen ve yine aşağıda belirtilen kapsam ve şartlar dâhilinde toplanarak saklanabilecek, işlenebilecek ve 3. kişilere aktarımı yapılabilecektir.
 2. Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amacı

 1. Uygulamanın kullanılması sırasında, uygulamayı yüklemek, form doldurmak ya da uygulamayı kullanmak suretiyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; resim, isim, yaş, kilo, kimlik, iletişim bilgileri, telefon numarası, Ödeme bilgileri, dijital veriler, ilgi alanlarınız, kamera kaydı, elektronik posta adresleri, hesap bilgilerinden ibaret ekonomik ve finansal bilgiler ve görsel kayıtlardan ibaret fiziksel bilgileriniz uygulama vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanarak işlenmektedir.
 2. Otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplan bilgileriniz; yasal şartlara uyulmak ve her durumda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve yasal ve anayasal normatif düzenlemelere riayet etmek şartıyla aşağıda ki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir,
 3. Ürün ve hizmetlerden müşteri ya da potansiyel müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması,
 4. Faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yerine getirilmesi,
 5. Ticari Kampanyaların yürütülmesi,
 6. Hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi,
 7. Müşteri ilişkileri yönetiminin sağlanması,

Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Sebebi

 1. Uygulamanın kullanılması sırasında, uygulamayı yüklemek, form doldurmak ya da uygulamayı kullanmak suretiyle iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz; resim, isim, yaş, kilo, kimlik, iletişim bilgileri, telefon numarası, Ödeme bilgileri, dijital veriler, ilgi alanlarınız, kamera kaydı, elektronik posta adresleri, hesap bilgilerinden ibaret ekonomik ve finansal bilgiler ve görsel kayıtlardan ibaret fiziksel bilgileriniz uygulama vasıtasıyla otomatik veya otomatik olmayan yollar ile ancak aşağıda ki şartlar ile toplanarak işlenmektedir.
 2. Kişisel verilerin işlenmesi için açık rızanın alınması,
 3. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 4. Sözleşme ilişkisi ve/veya sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğümüz ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 5. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmek için zorunlu olması,
 6. Kullanıcısına bir fayda sağlanabilmesi, kullandırılması ya da hizmetin özelleştirilmesi için kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması,
 7. Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunlu olması,

Kişisel Verilerin Toplanması, Yöntemi ve Sebebi

 1. Belirtilen şartlarda ve 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 inci maddesi çerçevesinde uygulamayı yüklemek ve/veya kullanmak suretiyle otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanan verileriniz aşağıda ki şartlar ile iş ortaklarımız, hizmet satın aldığımız, uygulama geliştirmesinde hizmet satın aldığımız kişiler ve onların belirleyeceği kişilere 6698 sayılı Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8 ve 9 uncu maddesi uyarınca aktarılabilmektedir.
 2. Ürün ve hizmetlerden müşteri ya da potansiyel müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması
 3. Kullanıcıların uygulama vasıtasıyla sunulan ürün ve hizmeti kullanırken ayrıca farklı kişilere ait ürün ve hizmetlerin sunulması, bunlara aracılık edilmesi, imkânların sağlanması,
 4. Kullanıcıların uygulama vasıtasıyla üçüncü kişilerden hizmet alması durumunda bu kişiler ile hizmetlerin özelleştirilmesi, geliştirilmesi, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması, iletişim kurabilmeleri, a SMS ve e-posta gönderimi yapabilmeleri,
 5. Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve duyuruların gerçekleştirilebilmesi için hizmet sağlayıcılarına

Kişisel Veri Sahibinin Mevcut Hakları

 1. 6689 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamında kişisel verilerin;
 2. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 3. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 4. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 5. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 6. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 7. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 9. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 10. Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde bu zararının giderilmesini

talep etme hakkına sahiptir.

 1. Kanun kapsamında mevcut hakların kullanılabilmesi için Kemalpaşa Mahallesi, Murat Giray Caddesi No 32/2 Tekirdağ/Saray posta adresi, [email protected] Elektronik posta adresine yazılı, mail olarak başvurulabilir.

Deepsport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Mersis No: 0 272 096 9328 00001

İnternet Adresi: deepsportapp.com

Telefon Numarası: +90 507 030 20 66

E-Posta Adresi: [email protected]

Merkez ve Yazışma Adresi: Kemalpaşa Mahallesi, Murat Giray Caddesi No 32/2 Tekirdağ/Saray

 1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin işbu aydınlatma metnini okuduğumu, anladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

GENEL KULLANIM ŞARTLARI

 1. Giriş

Deepsport Mobil Uygulama Platformu, kullanıcıların internete bağlı, tablet, akıllı telefon üzerinden üyelik temelli olarak ücretli ve/veya ücretsiz olarak fiziksel egzersizlerini daha verimli hale getirmeyi hedefleyen bir akıllı yazılımdır.

 1. Kapsam

Aşağıda yer alan genel kullanım koşulları, siz kullanıcılarımız ve DeepSport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Anonim Şirketi (Deepsport olarak adlandırılacaktır) arasında kurulan kullanım sözleşmesinin temelini oluşturmaktadır. Sözleşmenin konusu www.deepsportapp.com web sitemizden, diğer veya mobil uygulamalardan erişilecek hizmetlerin her şekilde kullanımından ibarettir.

Kullanıcı hesabı oluşturmak ve yararlanmak için 18 yaşını doldurmak ve tam ehliyetli olunması gerekir. Deepsport sadece tüketicilerin kullanımına yönelik olup ticari amaçla kullanılamaz.

 1. Hizmetler ve ücretler

Aboneliklere ve fiyatlandırma modellerine ve bunların hangi hizmetleri kapsadığına dair güncel bilgiler www.deepsportapp.com/pricing adresinden ulaşılmaktadır. Burada yer alan tüm fiyatlar, sunulan hizmetlerin KDV dahil fiyatlarıdır.

 1. Sağlık Durumu

Deepsport’un kullanılması için sağlık durumunuzun iyi olması gerekir. Kullanımdan kaynaklanabilecek tüm riskler kullanıcılara aittir. Daha önce herhangi bir sağlık sorunu veya şikayet olması durumunda, uzman doktor görüşüne başvurmanızı tavsiye ederiz. Hamile veya çocuk emzirmekte iseniz antrenman yapılmamalıdır. Deepsport’u kullanımından önce veya kullanımı sırasında sağlık durumuna dair bir şüphe duyulması halinde doktora başvurulmalıdır.

 1. Kayıt işlemi, Sözleşmenin kurulması, Sözleşmenin Süresi

Deepsport hizmetlerinden, kaydolarak ve bir kullanıcı hesabı oluşturarak yararlanılabilir. Kayıt Google veya Apple hesabı ile gerçekleştirilebilir. Sözleşmenin kurulması her mobil uygulama sağlayıcının kendi kurallarına bağlıdır. Genel olarak uygulamayı yükle seçeneğinin tıklanması ve gerekli ise şifrenin girilmesi ile sözleşme kurulmuş olur. Sözleşme kural olarak süresizdir.

 1. Ödeme

Ödeme ilgili mobil uygulama sağlayıcı üzerinden gerçekleştirilecek olup ödeme kullanıcıdan kaynaklanan bir sebeple gerçekleşmemesi durumunda bundan doğabilecek masrafların Deepsport tarafından kullanıcıdan talep etme hakkı saklı tutulmaktadır.

 1. Cayma hakkı

Uygulama, içerik ve sunduğu hizmetler bakımından elektronik ortamda ifa edilen ve anında teslim edilen maddi olmayan hizmetler sunmakta olduğundan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde yer alan istisnalar kapsamındadır. Bu hususta 14 günlük sebepsiz cayma hakkınız bulunmamaktadır ve iptal talepleriniz de ancak talepte bulunduğunuz aydan bir sonraki ay sonunda hüküm ifade edebilecektir.

 1. Uygulama Kullanım Koşulları

Uygulamayı kullanmaya başlamak ile beraber;

– Hesap bilgileriniz kapsamında yanlış bilgi vermeyeceğinizi, hesabınızı başkasına kullandırmayacağınızı, rızası olmaksızın bir başkasının kimliği altında hareket etmeyeceğinizi ya da yanıltıcı olarak bir başkasının, kurumun ya da organizasyonun hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyeceğinizi,

–  Uygulamayı kullanım amacıyla bağdaşması mümkün olmayacak şekilde, normal kabul edilmeyecek biçimde ve/veya ticari amaçlarla kullanmayacağınızı,

–  Kendinize ait cihaz ve hesaplardan gerçekleştirilen her işlemin bizzat tarafınızca gerçekleştirilmiş addedileceğini ve bu bilgilerin doğrudan veya dolaylı surette kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle oluşacak tüm zararlardan münhasıran sorumlu olduğunuzu,

– Uygulamayı, hacklemeyeceğinizi, güvenlik ve içeriklerin korunması için kullanılan özelliklerini dolanmayacağınızı ya da tersine mühendislik vb. yollarla müdahale etmeyeceğinizi, bu amaçla hareket eden üçüncü kişilere destek vermeyeceğinizi,

– İçerikleri kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, silmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, dağıtımını yapmayacağınızı, sergilemeyeceğinizi, işlemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı ya da bu yönde denemeler yapmayacağınızı, İçerikleri sosyal mecralar dahil olmak üzere herhangi bir mecrada paylaşma paylaşmayacağınızı

– Uygulamayı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasa dışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, başkalarının gizlilik hakkına veya özel hayatına veya mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacağınızı,

– Uygulamayı kullanabilmek için gerekli olan internet bağlantısının tarafınız sorumluluğunda olduğunu,

kabul ve taahhüt etmiş olursunuz.

 1. Kişisel bilgiler

Kişisel bilgilerin, gizlilik politikamıza uyumlu olacak şekilde işlenmektedir. Gizlilik politikası metnine https://deepsportapp.com/gizlilik/ adresinden ulaşılabilir. Kişisel bilgilerinin hangi kapsamda diğer kullanıcılar tarafından görülebileceği ve diğer kullanıcılara bilgilerin iletilmesini kontrol etmek için hangi imkanların olduğu gizlilik politikasında özellikle kurala bağlanmış ve açıklanmıştır.

 1. Uygulanacak hukuk ve Yetkili mahkeme

Sözleşmenin tarafları arasında doğan hukuki ilişkinin yönetiminde Türk Hukuku uygulanır. Yargılama yetkisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetlerinde, aşan kısımda ise İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’ndedir.

 1. Platform hakkında bilgiler

DeepSport Yapay Zeka Teknolojileri ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Kemalpaşa Mah. Murat Giray Cad. No: 32/2

59600 Saray, Tekirdağ

Türkiye

Email: [email protected]

Sorumlu müdür: Kamil Canberk Atik

Ticaret Sicil Bilgileri : 1306

Vergi Dairesi ve Numarası: Saray Vergi Dairesi ve 2721039609